malago logo    Home    About Us    Forum    News    MyProfileLog InSign Up

Freemium Info


Recent Info
FAQ About Visa
COE Application
Philippine Passport
My Number System
Marriage of Japanese and Pinoy
Housekeeping in Japan
Pinoy Scams in Japan
Usapang Common Sense
Violation Penalty
Seikatsu Hogo Benefit
FAQ About COE
Travel Tax
Travel Clearance
Waiver of Exclusion Ground (WEG)
Family Visit Visa


Latest Portal Information


These are the latest information now registered here in Malago Portal section. Click the link on the navigation bar for more information on each genre.


Halaga ng perang maipapasok at mailalabas ng isang traveller sa Japan
Halaga ng perang maipapasok at mailalabas ng isang traveller sa Pinas
Penalty sa mga illegal na tumatanggap ng Seikatsu Hogo (SH)
It takes time bago makapag-apply ng Permanent Visa (PV) dito sa Japan
Penalty sa Imitation Acknowledgment (GIZOU NINCHI) ng bata bilang anak ng Japanese
Penalty sa mga Imitation Marriage violators (Third Penalty: Broker)
Penalty sa mga Imitation Marriage violators (Second Penalty: Visa Application)
Penalty sa mga Imitation Marriage violators (First Penalty: Individual)
Penalty sa mga lumabas ng Japan na hindi dumaan sa immigration
Penalty sa mga tumakbo, tumakas o hindi nagpakita sa immigration pag meron memorandum
Penalty sa hindi pag report kapag nagbago ang mga info sa Residence Card
Penalty sa mga hindi pag-renew at pag-report ng pagkawala ng Residence Card
Paano makakapag-apply ng WORKING VISA to work legally in Japan?
Penalty sa mga gumagawa o gagawa pa lang ng fake Residence Card
50 Pinoy Housekeeper, papasok na ng Japan ngayong February
Paano makapag-apply ng student visa dito sa Japan?
Penalty sa mga holder ng fake Residence Card
Ano ang gagawin pag-naloko ka dito sa Japan (Part 2: Reporting to Immigration)
Penalty sa paggamit at pagpapagamit ng Residence Card ng ibang tao
Penalty sa hindi pagdala ng Residence Card dito sa Japan