malago logo    Home    About Us    Forum    News    MyProfileLog InSign Up

Freemium Info


Recent Info
FAQ About Visa
COE Application
Philippine Passport
My Number System
Marriage of Japanese and Pinoy
Housekeeping in Japan
Pinoy Scams in Japan
Usapang Common Sense
Violation Penalty
Seikatsu Hogo Benefit
Numbers and Figures
Taxes in Japan
Japan Social Insurance
Unemployment Insurance
FAQ About COE
Travel Tax
Travel Clearance
Waiver of Exclusion Ground (WEG)
Family Visit Visa


Latest Portal Information


These are the latest information now registered here in Malago Portal section. Click the link on the navigation bar for more information on each genre.


Ano-ano ang mga benefits na makukuha sa KOYOU HOKEN?
Paano ang computation ng inyong monthly contribution sa KOYOU HOKEN?
How to confirm kung talagang member kayo ng KOYOU HOKEN?
Employment Insurance Card, patunay na kayo ay member ng KOYOU HOKEN
Sino-sno ang eligible na makakasali sa KOYOU HOKEN?
Paano malalaman kung meron kayong KOYOU HOKEN na babayaran pag-start sa work?
Sino ang meron control ng KOYOU HOKEN at san kumukuha ng budget?
Ano ang Unemployment Insurance in Japan?
Ano ang paraan para mapababa ang binabayarang KOKUMIN KENKOU HOKEN?
KOKUMIN KENKOU HOKEN Benefit 8: Setting limit to your medical bill you can pay
KOKUMIN KENKOU HOKEN Benefit 7: 42 LAPAD na Lump-sum allowance for childbirth
KOKUMIN KENKOU HOKEN Benefit 6: Traffic or road accidents
KOKUMIN KENKOU HOKEN Benefit 5: Medical transfer expenses
KOKUMIN KENKOU HOKEN Benefit 4: Funeral Expenses
NENKIN minimum contribution period from 25 to 10 years, start today August 1
KOKUMIN KENKOU HOKEN Benefit 3: Medical charge kung nagkasakit outside Japan
KOKUMIN KENKOU HOKEN Benefit 2: Pag-shoulder ng hospital foods pagna-confine
KOKUMIN KENKOU HOKEN Benefit 1: Pag-shoulder ng medical charge 70% or more
Ano ang tinatawag na AVERAGE MINIMUM WAGE sa Japan?
Kelan at anong mga cases kayo pwedeng hindi maging member ng KOKUMIN KENKOU HOKEN?