malago logo    Home    About Us    Forum    News    MyProfileLog InSign Up

Freemium Info


Recent Info
FAQ About Visa
COE Application
Philippine Passport
My Number System
Marriage of Japanese and Pinoy
Housekeeping in Japan
Pinoy Scams in Japan
Usapang Common Sense
Violation Penalty
Seikatsu Hogo Benefit
Numbers and Figures
Income Tax in Japan
Kenkou Hoken (Health Insurance)
Koyou Hoken (Unemployment Insurance)
FAQ About COE
Travel Tax
Travel Clearance
Waiver of Exclusion Ground (WEG)
Family Visit Visa
Japan Nenkin (Pension)
Important Memo
Kaigo Hoken (Nursing Insurance)
Syakai Hoken (Japan Social Insurance)
About Influenza
Fourth Gen Visa
Refugee Application
Pregnancy Guide
Driving Guide


Violation Penalty


Information na dapat ninyong malaman tungkol sa mga penalty na pinapataw ng Japanese government at Immigration sa bawat violations na maaaring magawa dito.


Penalty sa pagiging overstayer here in Japan
Penalty sa mga Illegal Entry, at gumagamit ng fake Identity
Penalty sa mga nagtatrabaho o gumagawa ng activity ng walang kaukulang permit
Penalty sa mga nagbibigay ng trabaho sa mga walang kaukulang working permit
Penalty sa hindi pagdala ng Residence Card dito sa Japan
Penalty sa paggamit at pagpapagamit ng Residence Card ng ibang tao
Penalty sa mga holder ng fake Residence Card
Penalty sa mga gumagawa o gagawa pa lang ng fake Residence Card
Penalty sa mga hindi pag-renew at pag-report ng pagkawala ng Residence Card
Penalty sa hindi pag report kapag nagbago ang mga info sa Residence Card
Penalty sa mga tumakbo, tumakas o hindi nagpakita sa immigration pag meron memorandum
Penalty sa mga lumabas ng Japan na hindi dumaan sa immigration
Penalty sa mga Imitation Marriage violators (First Penalty: Individual)
Penalty sa mga Imitation Marriage violators (Second Penalty: Visa Application)
Penalty sa mga Imitation Marriage violators (Third Penalty: Broker)
Penalty sa Imitation Acknowledgment (GIZOU NINCHI) ng bata bilang anak ng Japanese
Penalty sa mga illegal na tumatanggap ng Seikatsu Hogo (SH)